Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., którego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrożył i rozwinął szereg produktów skatalogowanych w ramach usług dla biznesu.
Są to m.in: przygotowywanie biznesplanów i studiów wykonalności, sporządzanie dokumentacji finansowej, montaż finansowy, czy wsparcie doradcy biznesowego.
Od 2015 roku, Spółka oferuje produkt pod nazwą poręczenie zapłaty wadium. Jest to bezgotówkowa forma wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Poręczenie zapłaty wadium jest alternatywą dla wadium przetargowego wnoszonego w formie gotówkowej oraz dla przetargowej gwarancji zapłaty wadium oferowanej przez firmy ubezpieczeniowe oraz banki.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej www.pfpk.pl