Informujemy, że ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie dla działania WRPO 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

O dofinansowanie mogą ubiegać się m. in: JST i ich związki, jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, inne, wyżej nie wymienione podmioty, posiadające osobowość prawną.

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez następujące typy projektów:

  1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowejdo 5 MWe,
  2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznejdo 2 MWe/MWth,
  3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth,
  4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnejdo 5 MWe,
  5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2 MWth,
  6.  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu – do 1 MWe.

 

Minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystujących energię wodną – na poziomie 0,15 MWe, minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystujących energię słoneczną – na poziomie 0,3 MWe/MWth, dla pozostałych rodzajów energii 0,5 MWe/MWth.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Co do zasady maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 80%.

ALE.. podstawą wyliczenia dofinansowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.

W celu ustalenia na jaki poziom dofinansowania może liczyć Państwa projekt proszę o kontakt.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

od 30.06.2017 roku do 31.08.2017 roku

 Jeśli posiadacie Państwo inwestycję,  potencjalnie wpisującą się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie prosimy o kontakt z Panią Anną Zrobczyńską:

Anna Zrobczyńska
Doradca ds. Finansowania Inwestycji
tel. kom.: 609 029 799
e-mail: anna.zrobczynska@metropolisdg.pl

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 197
60-467 Poznań
tel.: (61) 820 54 44
fax: (61) 820 13 51
www.metropolisdg.pl