Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Targach ESHG 2017 podczas European Human Genetics Conference, które odbędą się w Kopenhadze (Dania) w terminie 27-30 maja 2017 r.

Zapłacimy za:

  • wpis do Katalogu Wystawców,
  • rezerwację powierzchni na wspólnym stoisku targowym Województwa Wielkopolskiego,
  • wejściówki na targi,
  • noclegi ze śniadaniem,
  • transport wewnętrzny na terenie kraju.

 

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Nowoczesne Technologie Medyczne”.

 

Zgłoszenia przedsiębiorstw przyjmowane są do dnia 3 marca 2017 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej pod adresem e-mail: anna.maciolek@umww.pl oraz w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub składane osobiście) pod adresem:  Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34, sekretariat pok. 555.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

 

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej: http://iw.org.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-targi-eshg-2017-podczas-european-human-genetics-conference-kopenhaga-dania-27-30-maja-2017-r/.

 

Działanie realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.