Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że 9 listopada 2018 r. do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa  (projekt z dnia 8 listopada 2018 r.) – zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

(link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317902).

Zasadniczym celem tego projektu jest uporządkowanie systemu stawek podatku VAT poprzez wprowadzenie jasnych, przejrzystych i przyjaznych w stosowaniu zasad. Projekt ten z jednej strony upraszcza system stawek VAT, z drugiej strony wprowadza mechanizmy zapewniające pewność prawną dla podatników co do stosowania stawek VAT.

W projekcie przyjęto założenie, że w przypadku konieczności zmiany stawki na dane grupy towarów stosowana będzie raczej zasada „równania w dół”, czyli obniżenie stawki VAT.

Projekt nie ma celu fiskalnego, to znaczy założono neutralny skutek zmian w stawkach VAT dla wpływów budżetowych. Celem projektu jest wyłącznie uproszczenie i racjonalizacja systemu stawek VAT. Oznacza to jednak, że w niektórych zakresach konieczne okazało się podwyższenie stawek VAT na wybrane, ale nieliczne, produkty.

Zdajemy sobie sprawę, że propozycja zmian w systemie stawek VAT jest bardzo istotna zarówno dla konsumentów, jak i podatników VAT.

W związku z tym uznano, że potrzebne jest przedłużenie procesu konsultacji publicznych.

Prosimy o przekazywanie uwag i opinii do projektu ustawy w  terminie do 16 grudnia 2018 r., również w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.

 

W załączeniu pismo z 2 grudnia 2018 r. nr PT1.8100.10.2017.2018.25.

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE przedłużenie pismo