„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).

Cele kampanii:

  • Propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w szarej strefie
    i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej;
  • Uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie;
  • Piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  • Informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

Tło kampanii:

Potrzebę realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej uzasadniają doświadczenia
z działalności kontrolno-nadzorczej PIP realizowanej w obszarze legalności zatrudnienia. Wpisują się one w ogólny kontekst działań służb publicznych, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które określa się mianem szarej strefy gospodarki. Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń
i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.

Nasza kampania, realizowana wspólnie z ZUS – em, jest kierowana nie tylko do Polaków, ale także do cudzoziemców pracujących w Polsce. W jej ramach wydajemy broszury i ulotki dotyczące warunków zatrudnienia w języku ukraińskim. Ponadto zostały uruchomione dyżury telefoniczne, w ramach których porady prawne dotyczące legalności zatrudnienia udzielane są nie tylko w języku polskim, ale również po ukraińsku i rosyjsku. Liczymy, że dzięki tym działaniom uda się ograniczyć zjawisko nielegalnego zatrudnienia w Polsce.

Po więcej informacji zapraszamy do najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy, oraz na stronę internetową www.prawawpracy.pl

PIP-folder informacyjny