Francuski klaster zrzeszający firmy POLE AVENIA zajmujący się wykorzystywaniem energii ze źródeł podpowierzchniowych chce stworzyć konsorcjum do realizacji projektu w ramach programu COSME, działanie: CLUSTER GO INTERNATIONAL.

Cel projektu: POLE AVENIA chciałby utworzyć konsorcjum z jednostkami zaangażowanymi w dziedziny wymienione poniżej lub pokrewne:

  • geomatyka: obserwacje powierzchni, zarządzanie danymi GIS,
  • geologia, geofizyka (w tym badania sejsmiczne, elektromagnetyczne, magnetotelluryczne, grawimetryczne, z użyciem pomiarów powierzchniowych i teledetekcji), geomodeling, ocena zasobów,
  • odwierty: sprzęt, obsługa, nadzór, likwidacja i integralność odwiertów,
  • zarządzanie energią ze źródeł podpowierzchniowych, technologie produkcji i przetwarzania,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska, monitorowanie zagrożeń środowiskowych (np. wykrywanie wycieków), powstrzymywanie i naprawa szkód.

POLE AVENIA oferuje także wymianę wiedzy w zakresie trzech rynków, na których jest obecny: wydobycie ropy i gazu, źródła geotermalne i geologiczne składowanie.

Zainteresowanie współpracą należy wyrazić do 16 maja.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu