projekty_WIPH_CAiM

 

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja”, które odbędzie się w Poznaniu, Sołacz, al.Wielkopolska 29/6 w dniu 10.10.2015 r., w godz. od 9.15 do 15:15.

Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia skierowane są do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych opracowaniem strategii dla rozwiązywania sporów poza sądem oraz praktycznymi aspektami regulacji prawnej dotyczącej arbitrażu i mediacji.

Forma szkolenia: seminarium z aktywnym udziałem uczestników.

Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Lisek – mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, były prezes Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Poznaniu, prawnik, psycholog, szkoleniowiec, społecznik

KRYTERIA REKRUTACJI na szkolenie realizowane w ramach Projektu:
Uczestnikami szkoleń mogą być przedsiębiorcy / pracownicy firm (Kobiety i Mężczyźni)

samozatrudnieni
mikroprzedsiębiorstwa
małe przedsiębiorstwa
średnie przedsiębiorstwa
duże przedsiębiorstwa

2. Kolejność zgłoszeń, z pierwszeństwem dla uczestników (bez względu na płeć) nie mających doświadczenia z pozasądowym rozstrzyganiem sporów (ADR).

3. Osoby, które spełniają ww. kryteria oraz prześlą formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

1. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w szkoleniu przez Realizatora Projektu (WIPH w Poznaniu) zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji oraz

2. Wypełnienie i podpisanie przez uczestnika szkolenia: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu, na podstawie, którego możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

ZGŁOSZENIA:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

W celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail: j.marciniak@wiph.pl wypełnione i podpisane następujące dokumenty:
1. Program szkolenia – Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1
3. Oświadczenie uczestnika projektu Załącznik nr 2
Dopuszczalne jest również złożenie formularza zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą do biura WIPH na adres:
Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Poznaniu, ul. św. Marcin 24, 61-805 Poznań (decyduje data wpływu).

UWAGA!!!
Po przyjęciu zgłoszenia obecność w szkoleniu jest obowiązkowa! Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które się zgłosił na pisemny wniosek złożony do Biura WIPH najpóźniej do dnia 8.10.2015 r.
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod adresem email: j.marciniak@wiph.pl,d.labrzycka@wiph.pl

Program szkolenia i formularz zgloszeniowy 10.10.2015- CAiM-1

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2