Legalizujemy umowy, kontrakty, faktury handlowe, specyfikacje, listy przewozowe, świadectwa pochodzenia, świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, świadectwa radioaktywności, pełnomocnictwa i inne dokumenty.

Zapraszamy przedsiębiorców 
od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00-14.00

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

 1. Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
 6. Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

 

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

Podmiot ubiegający się o świadectwo pochodzenia (lub potwierdzenie innego dokumentu handlowego) zobowiązany jest zarejestrować się w Izbie jako eksporter i złożyć następujące dokumenty:

 • Dokumenty rejestracyjne
  • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
  • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
  • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
 • Upoważnienie ze wskazaniem osoby (osób) odpowiedzialnej za załatwianie formalności w Izbie i upoważnionej do podpisywania wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia podpisane przez osobę figurującą w dokumentach rejestracyjnych firmy (właściciel, prezes, członek zarządu, prokurent).

Rejestracja w Izbie jest jednorazowa i nieodpłatna.

WAŻNY KOMUNIKAT KIG dotyczący potwierdzenia dokumentów „za zgodność z oryginałem”

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek. WIPH pobiera opłaty za czynności legalizacyjne w oparciu o Aneks z dnia 1.06.2007 r.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów, również w konsulacie kraju kontrahenta zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można znaleźć na stronie www.msz.gov.pl

Wzór wniosku o legalizację dokumentów lub wydanie świadectwa pochodzenia:

Wzór formularza świadectwa pochodzenia wydawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą na podstawie świadectwa pochodzenia wydanego przez Urząd Celny:

Opłaty za legalizację:

 • świadectwa pochodzenia wydawane przez Izbę na podstawie świadectwa z UC po udokumentowaniu konieczności jego wystawienia (np. na podstawie akredytywy) – 100,00 zł;
 • innych dokumentów – 80,00 zł;
 • legalizacja dodatkowej, powyżej 4, kopii – 10,00 zł;
 • legalizacja dodatkowej strony dokumentu – 60,00 zł

Cennik usług legalizacyjnych obowiązujący od 2 stycznia 2018

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYSTAWIENIEM ŚWIADECTWA POCHODZENIA 2018

Działalność legalizacyjna jest prowadzona przez:

Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową
Św. Marcin 24, lok. 402
61-805 Poznań

Kontakt: Aleksandra Cicha
tel.: +48 61 8690107

a.cicha@wiph.pl

w imieniu:

Krajowej Izby Gospodarczej
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul. Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,
tel: +48 22 630 97 13,  630 96 31,  630 97 67,
fax: +48 22 826 82 31, e-mail: legalizacja@kig.pl, www.kig.pl

INNE USŁUGI: WYSTAWIANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA

blca_swiadectwa