Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski został powołany 11 czerwca 2007 roku. Jest on największym sądem arbitrażowym na terenie Wielkopolski.

Powołały go następujące organizacje:

 1. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu,
 2. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu,
 3. Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu,
 4. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
 5. Wielkopolski Klub Kapitału,
 6. Konińska Izba Gospodarcza
 7. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie.
 8. Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski.
 9. Pilska Izba Gospodarcza.
 10. Pleszewska Izba Gospodarcza.5 czerwca 2009 r. do porozumienia przystąpiły:
 11. Turecka Izba Gospodarcza
 12. Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu.5 października 2009 r. do porozumienia przystąpiła:
 13. Wielkopolska Izba Rolnicza,a następnie:
 14. Związek Pracodawców WIPH.

Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski jest bezpośrednią kontynuacją Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego, mającego siedzibę przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo–Handlowej. Kolegium Elektorów, któremu przewodniczy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – prof. dr hab. Andrzej Szwarc, zapewnia wysoki poziom kwalifikacji zawodowych i moralnych osób powołanych na stanowiska prezesa, wiceprezesów i arbitrów Sądu.

Od 1 stycznia 2010 Prezesem Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego i Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, jest mecenas Wojciech Celichowski, który od 1979 do 1983 roku był asystentem w Zakładzie Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, występował również jako arbiter i pełnomocnik strony w procesach przed sądami polubownymi. Jest wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem prawa gospodarczego dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Biegle posługuje się językiem francuskim i angielskim. Zawód adwokata wykonuje od 1989 r. Wcześniej wykonywał zawód radcy prawnego.

Powszechnie uznawanymi zaletami sądownictwa arbitrażowego są:

 • szybkość postępowania,
 • dążenie do zawarcia ugody,
 • poufność postępowania (bez rozgłosu niszczącego prestiż firmy),
 • odformalizowanie i elastyczność procedury,
 • możliwość wyboru arbitrów przez strony (w tym wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa),
 • niższe wpisy od pozwów, aniżeli w postępowaniu przed sądami powszechnymi – oszczędność,
 • jednoinstancyjność postępowania.

 

W związku z powyższym, chcieliśmy zachęcić Państwa do poddawania wszystkich sporów mogących wyniknąć z Państwa działalności, jako przedsiębiorców, właśnie pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Sąd Arbitrażowy zajmuje się wszelkimi sporami o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyłączeniem spraw o alimenty.

Sąd Arbitrażowy będzie mógł rozpatrzyć określoną sprawę, jeżeli:
1) strony w umowie poddały (poprzez tzw. zapis na Sąd) rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym,
2) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu,
3) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
4) strony postanowiły, że spór zostanie rozstrzygnięty w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd.

Zarazem Sąd Arbitrażowy może prowadzić mediację na podstawie:
1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,
2) umowy o mediację,
3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji.
Wzorcowy zapis na Sąd Arbitrażowy (zamieszczany w umowie) jest następujący:
Wszelkie spory majątkowe i niemajątkowe, mogące wynikać z niniejszej umowy, strony zgodnie podają rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski znajdujący się przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu i godzą się na ich rozpoznanie w oparciu o regulamin tego Sądu.

KOMUNIKAT

Zwracamy uprzejmie uwagę wszystkim składającym pozwy oraz odpowiedzi na pozew do naszego Sądu na to, żeby w tych pismach wskazywali wyznaczonych przez siebie arbitrów. Jeżeli sprawa miałaby na wniosek strony być rozpoznawana przez jednego arbitra, to prosimy powodów o składanie takiego wniosku w pozwie, a pozwanego o ustosunkowanie się do tego wniosku w odpowiedzi na pozew.

Brak uzgodnień co do składu osobowego sądu powoduje konieczność wzywania do uzupełniania braków formalnych, a tym samym powoduje przedłużenie procedury sądowej.

 

PREZYDIUM SĄDU ARBITRAŻOWEGO IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

Prezes Sądu
Adwokat Wojciech Celichowski
tel. +48 61 852 32 61, fax +48 61 852 32 62

Wiceprezes Sądu
radca prawny Grażyna Błociszewska-Jankowska

Sekretarz Sądu
Urszula Borowicz
arbitraz@wiph.pl
tel. +48 661 052 489

ADRES KORESPONDENCYJNY:

SĄD ARBITRAŻOWY IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI
Św. Marcin 24 lok. 402
61-805 Poznań

tel. gsm +48 661 052 489
tel. +48 61 869 01 10, fax +48 61 869 01 01
e-mail: arbitraz@wiph.pl

KONTO:

Sąd Arbitrażowy z siedzibą przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
BANK PBS Oddział w Poznaniu
Nr konta 82 9043 1070 2070 0045 1147 0004

DO POBRANIA

Lista arbitrów 21.09.2023

Regulamin Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski

Regulamin opłat

Regulamin SPSG

Łączymy siły z Partnerami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i skutecznej regionalnej współpracy powołaliśmy
Wielkopolski Sąd Arbitrażowy.

Sprawdź: www.arbitrazwielkopolski.pl