MISJĄ WIPH JEST:

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne reprezentowanie interesów regionalnych mikro, małych i średnich firm.

CELE WIELKOPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ:

  • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
  • Kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego.
  • Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej.
  • Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.
  • Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą.
  • Stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowaczej, szkoleniowej, sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych.
  • Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski.