Pracodawacy RP

Pracodawcy RP – Wielkopolska to organizacja samorządowa, która powstała w 2003 roku na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Związek Pracodawców WIPH, a po zmianie pod nazwą Pracodawcy RP – Wielkopolska. Podstawowym zadaniem stawianym przed organizacją było reprezentowanie interesów przedsiębiorców, w szczególności skupionych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w stosunkach z pracobiorcami oraz stroną reprezentującą organy władzy państwowej. Byliśmy i jesteśmy organizacją zabiegającą o respektowanie praw pracodawców w relacjach ze stroną rządową oraz związkami zawodowymi. Działalność naszej organizacji opiera się na społecznej pracy członków, czyli na zasadach całkowicie nieodpłatnych.

Od momentu powstania nasz Związek Pracodawców skutecznie i z powodzeniem reprezentował na terenie Wielkopolski ogólnopolską organizację pracodawców funkcjonującą pod nazwą „Pracodawcy RP”, uczestnicząc między innymi w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Podstawowe cele i obowiązki:

 • Ochrona praw i interesów pracodawców w relacjach z pracobiorcami i ich federacjami i konfederacjami;
 • Ochrona praw i interesów pracodawców w relacjach z organami władzy i administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego;
 • Zapewnienie dostępu do bieżącej informacji gospodarczej i jej wymiany między pracodawcami oraz członkami Związku;
 • Działanie na rzecz integracji gospodarki polskiej z gospodarkami krajów Unii Europejskiej – w szczególności współpraca z wyspecjalizowanymi międzynarodowymi organizacjami Pracodawców, organizacjami rządowymi i pozarządowymi;
 • Działania na rzecz racjonalizacji prawa pracy.

Zadanie realizowane są poprzez:

 • Tworzenie stałych mechanizmów kontaktów i konsultacji z organami władzy ustawodawczej, administracyjnej, państwowej i samorządowej;
 • Współpracę z krajowymi organizacjami samorządu gospodarczego, izbami i organizacjami branżowymi oraz związkami pracodawców i pracobiorców;
 • Czynne uczestnictwo w pracach organów dialogu społecznego, kiedyś Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, a obecnie Wojewódzkiej Rady Dialogu społecznego;
 • Przygotowywanie i uchwalanie opinii oraz stanowisk w istotnych sprawach gospodarczych w zakresie programowych celów związku Pracodawców WIPH jak i innych organizacji Pracodawców;
 • Reprezentowanie pracodawców oraz innych organizacji samorządu gospodarczego oraz organizacji pracodawców w relacjach z pracobiorcami o organami władzy;
 • Reprezentowanie Pracodawców w Powiatowej Radzie Rynku Pracy;
 • Delegowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Potrzeb Zdrowotnych;
 • Współpraca z organizacjami pracodawców służby zdrowia;
 • Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz realizacja unijnych projektów na potrzeby członków naszej organizacji.

Zadania na najbliższy okres

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w miejsce dotychczasowych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego będą tworzone Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Stanowią one regionalne instytucje dialogu społecznego, których stronami są: marszałek województwa, wojewoda oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych. Kolejnym etapem będzie wybór naszych przedstawicieli do poszczególnych Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, przy czym liczba ich członków zostanie ustalona przez same strony.


KONTAKT

Pracodawcy RP – Wielkopolska
ul. Św. Marcin 24, lok. 402
61-805 Poznań (powierzchnia biurowa Galerii MM)
tel. +48 61 8690 100
fax  +48 61 8690 101
e-mail: zpwiph@wiph.pl