Legalizujemy umowy, kontrakty, faktury handlowe, specyfikacje, listy przewozowe, świadectwa pochodzenia, świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, świadectwa radioaktywności, pełnomocnictwa i inne dokumenty.

Zapraszamy przedsiębiorców 
od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00-14.00

 

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Usługa legalizacyjna obejmuje potwierdzanie różnego rodzaju dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym.

 

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

 1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
 2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
 3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 5. Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 6. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

KIG nie legalizuje:

 • zaświadczeń i raportów bankowych,
 • zaświadczeń i decyzji wydanych przez urzędy skarbowe,
 • dokumentów sądowych, w tym sądów arbitrażowych,
 • długo i krótko terminowych deklaracji dostawcy,
 • elektronicznie generowanych deklaracji celnych,
 • dokumentów urzędowych podlegających legalizacji Apostille,
 • kserokopii lub dokumentów nie podpisanych,
 • tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych i dokumentów potwierdzonych notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

WAŻNE:

Zwracamy Państwa uwagę, że kryterium oryginalności nie spełniają i w związku z tym nie mogą być legalizowane dokumenty:

1. zarówno własne lub zewnętrzne, które są kserowane i następnie oryginalnie podpisywane przez reprezentację (np. kserokopia certyfikatu ISO podpisana oryginalnie przez reprezentację firmy),

2. podpisane przez reprezentację częściowo elektronicznie, a częściowo oryginalnie (np. świadectwo analizy producenta ze skanem podpisu laboranta i oryginalnym podpisem reprezentacji),

3. wydruki elektroniczne np. z CEIDG, KRS, REGON lub innych elektronicznych rejestrów, nawet po ich podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli firmy,

4. umowy handlowe ze skserowanymi podpisami strony zagranicznej, mimo, że nie są one przedmiotem naszego zainteresowania przy procesie legalizacji podpisów polskiej strony,

5. kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem i to niezależnie od tego, czy potwierdzenia dokonuje wnioskodawca, czy urząd państwowy (np. kopie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny). Legalizację można wykonać na oryginalnie podpisanych kopiach, pod warunkiem legalizacji również oryginału lub oryginalnie podpisanych duplikatach.

Jednocześnie podkreślamy, że są też dokumenty, które nie podlegają legalizacji chociaż są wystawione i podpisane w oryginale. Do nich należy zaliczyć:

1. zaświadczenia i raporty bankowe,

2. zaświadczenia i decyzje wydane przez urzędy skarbowe,

3. dokumenty sądowe i wyroki, w tym sądów arbitrażowych,

4. długo i krótko terminowe deklaracje dostawcy,

5. elektronicznie generowane deklaracje celne,

6. dokumenty urzędowe podlegające legalizacji Apostille,

7. tłumaczenia wykonane przez tłumaczy przysięgłych i dokumenty potwierdzone notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości,

8. świadectw końcowego użytkownika importerów bez potwierdzenia urzędu państwowego .

UWAGA – Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych:

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych, znanych jako RODO prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych  Klauzula informacyjna RODO legalizacja dokumentów.

 

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

Podmiot ubiegający się o świadectwo pochodzenia (lub potwierdzenie innego dokumentu handlowego) zobowiązany jest zarejestrować się w Izbie jako eksporter i złożyć następujące dokumenty:

 • Dokumenty rejestracyjne
  • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
  • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
  • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
 • Upoważnienie ze wskazaniem osoby (osób) odpowiedzialnej za załatwianie formalności w Izbie i upoważnionej do podpisywania wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia podpisane przez osobę figurującą w dokumentach rejestracyjnych firmy (właściciel, prezes, członek zarządu, prokurent).

Rejestracja w Izbie jest jednorazowa i nieodpłatna.

WAŻNY KOMUNIKAT KIG dotyczący potwierdzenia dokumentów „za zgodność z oryginałem”

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa. W przypadku dokumentów wystawianych przez instytucje państwowe wystarczy przygotować kserokopię.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek. WIPH pobiera opłaty za czynności legalizacyjne w oparciu o Cennik z dnia 2.01.2018 r.

W razie potrzeby zalegalizowania dokumentów, również w konsulacie kraju kontrahenta zagranicznego, adresy ambasad i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce można znaleźć na stronie www.msz.gov.pl

Wzór wniosku o legalizację dokumentów lub wydanie świadectwa pochodzenia:

2019-08-31 Wniosek_o_zalegalizowanie dokumentów

Wzór formularza świadectwa pochodzenia wydawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą na podstawie świadectwa pochodzenia wydanego przez Urząd Celny (dodatkowy wymóg: zapis w akredytywie)

Opłaty za legalizację:

 • świadectwa pochodzenia wydawane przez Izbę na podstawie świadectwa z UC po udokumentowaniu konieczności jego wystawienia (np. na podstawie akredytywy) – 100,00 zł;
 • innych dokumentów – 80,00 zł;
 • legalizacja dodatkowej, powyżej 4, kopii – 10,00 zł;
 • legalizacja dodatkowej strony dokumentu – 60,00 zł

Cennik usług legalizacyjnych obowiązujący od 2 stycznia 2018

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYSTAWIENIEM ŚWIADECTWA POCHODZENIA 2018

Działalność legalizacyjna jest prowadzona przez:

Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową
Św. Marcin 24, lok. 402
61-805 Poznań

Kontakt: Aleksandra Cicha
tel.: +48 61 8690107

a.cicha@wiph.pl

w imieniu:

Krajowej Izby Gospodarczej
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul. Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,
tel: +48 22 630 97 13,  630 96 31,  630 97 67,
fax: +48 22 826 82 31, e-mail: legalizacja@kig.pl, www.kig.pl

INNE USŁUGI: WYSTAWIANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA

blca_swiadectwa

Działalność legalizacyjna jest prowadzona przez:

Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową
Św. Marcin 24, lok. 402
61-805 Poznań

Kontakt:
Aleksandra Cicha
tel.: +48 61 8690107

a.cicha@wiph.pl

Certyfikaty i zaświadczenia izby gospodarczej

Kontakt:
Jakub Sitek
tel.:+48 61 8690100

j.sitek@wiph.pl