Statut Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej


I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
W celu nawiązania do tradycji instytucji samorządu gospodarczego oraz stałej reprezentacji interesów gospodarczych przemysłu i handlu, powołuje się Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową Izbę Gospodarczą w Poznaniu jako kontynuatora i sukcesora Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

 

§ 1

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców oraz ich związki.

 

§ 2

Izba działa w ramach przepisów prawa na rzecz systemu gospodarki wolnorynkowej, uznającego równość wszystkich form własności i mającego na względzie dobro gospodarki narodowej.

 

§ 3

Izba ma charakter regionalny i działa na obszarze Wielkopolski obejmującym województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie. Izba realizuje swoje cele na obszarze całego kraju jak i za granicą.

 

§ 4

Siedzibą władz Izby jest miasto Poznań.

 

§ 5

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. nr 35 poz. 195, ze zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 235, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 6

Izba używa pieczęci okrągłej z napisem: „Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza w Poznaniu”. Wzór i wielkość pieczęci ustala Prezydium Izby.

 

§ 7

Izba może ustanawiać decyzją Rady Izby medale, odznaki i tytuły honorowe za wybitne zasługi w pracach dla Izby, w realizacji jej celów statutowych oraz w przyczynianiu się do rozwoju gospodarczego Wielkopolski
i kraju. Medale, odznaki i tytuły honorowe nadaje Rada Izby.

 

§ 8

1. Przy Izbie działa sąd arbitrażowy.

2. Strukturę i organizację sądu arbitrażowego określa jego statut i regulamin.

 

 

II CELE IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI.
§ 9

Celem Izby jest:

a)       reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,

b)       kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego,

c)       udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej,

d)       współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej,

e)       inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,

f)        stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby,

g)       prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, szkoleniowej, sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych,

h)       działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski.

 

§ 10

Izba realizuje cele statutowe poprzez:

a)       wystąpienia do organów państwowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz do organizacji krajowych i zagranicznych, popierające prawnie i gospodarczo uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby,

b)       uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do gremiów doradczych przy organach państwowych i samorządowych,

c)       opracowanie opinii, ekspertyz i pytań zmierzających do ujednolicenia wykładni przepisów prawnych,

d)       współpracę z terenowymi organami państwowymi i samorządowymi w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Izby,

e)       organizowanie i prowadzenie dla członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego, organizacyjnego oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie,

f)        ustanowienie ekspertów Izby i prowadzenie ich list dla dziedzin pozostających w związku z działalnością członków Izby,

g)       prowadzenie we własnym zakresie bądź na zlecenie działalności badawczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej,

h)       rekomendowanie członkom Izby przedsięwzięć zmierzających do unifikacji oraz komputeryzacji systemów: kontroli jakości, dokumentacji, oznakowania towarów, ewidencji obrotów i innych,

i)         urządzanie i prowadzenie giełd oraz targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych jak również organizowanie udziału członków w tego typu działaniach,

j)        nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami przemysłowo-handlowymi oraz towarzystwami o podobnym zakresie działania,

k)       zjednywanie rynków zagranicznych dla eksportu wyrobów i usług członków Izby oraz pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i finansowej,

l)         organizację rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi w drodze sądownictwa arbitrażowego i mediacji,

m)     ogłaszanie zbioru zasad i zwyczajów kupieckich oraz stosowanie środków statutowych w celu ich przestrzegania,

n)       prowadzenie odpowiedniej działalności wydawniczej,

 

§ 11

1.     Izba może prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 85.59B:

– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

– działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

– kursy komputerowe,

– kursy udzielania pierwszej pomocy,

– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

– kursy szybkiego czytania,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników);

 

2.   Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 

III CZŁONKOWIE IZBY. NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

 

§ 12

Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy wpisani do ewidencji na podstawie ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej oraz prowadzący działalność gospodarczą spółki prawa handlowego i spółdzielnie.

 

§ 13

1.     Członkiem Izby może zostać także osoba prowadząca, w rozumieniu przepisów podatkowych, we własnym imieniu działalność zarobkową na podstawie przepisów innych niż wymienione w § 12 w szczególności w zakresie wolnych zawodów, a także przedsiębiorstwa państwowe.

2.     Członkiem zbiorowym Izby może zostać organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, organizacja samorządu zawodowego związanego z działalnością gospodarczą lub inna izba gospodarcza o charakterze lokalnym bądź branżowym, działająca na obszarze działania izby. Członkom organizacji bądź izby będącej członkiem zbiorowym Izby przysługuje prawo do korzystania ze wszystkich praw członka Izby z wyłączeniem czynnego prawa głosu.

3.     Członek zbiorowy posiada jeden głos na zgromadzeniu Izby. Wysokość składki dla członka zbiorowego określa umowa między Prezydium Izby a właściwym organem członka zbiorowego.

 

§ 14

1.     Członkostwo Izby powstaje z chwilą wpisu i ustaje z chwilą skreślenia z listy członków. Wpisów oraz skreśleń dokonuje Prezydium Izby.

2.     Prezydium Izby podejmuje decyzję o wpisie na listę członków po zapoznaniu się z treścią deklaracji i wniesieniu przezeń wpisowego. Rozmowa z kandydatem powinna odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

3.     Prezydium Izby odmówi wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania statutu Izby, albo w swojej dotychczasowej działalności rażąco narusza zasady etyki kupieckiej. Odmowa wpisu powinna być poprzedzona rozmową z przedstawicielem kandydata i być szczegółowo uzasadniona na piśmie.

4.     Od decyzji odmawiającej wpisu kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Rady Izby. Decyzja Rady jest ostateczna.

 

§ 15

1.     Prezydium Izby podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków na wniosek zainteresowanego albo z inicjatywy własnej.

2.     Skreślenie z inicjatywy Prezydium Izby może nastąpić wyłącznie w razie stwierdzenia przez Prezydium nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące albo zaprzestania działalności gospodarczej bądź statutowej bądź ogłoszenia upadłości członka.

3.     Od decyzji o skreśleniu z listy członków podjętej z inicjatywy Prezydium Izby przysługuje odwołanie do Rady Izby. Decyzja Rady jest ostateczna.

 

§ 16

1.     Członkowi Izby, który nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące, a nie został skreślony z listy członków Izby w trybie § 15 Statutu, zawiesza się prawa wynikające z § 20 statutu; członek taki nie jest uwzględniany przy obliczaniu liczby członków Izby w oparciu o § 25 ust. 2 i 3 Statutu.

2.     Członek Izby, wobec którego zawieszenie praw członkowskich trwa dłużej niż 1 rok, z mocy samego statutu traci członkostwo Izby.

 

§ 17

1.     Prezydium Izby skreśla członka z listy również w wykonaniu orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

2.     Prezydium Izby może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o skreślenie członka z listy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że członek w rażący sposób narusza postanowienia Statutu lub zasady etyki kupieckiej.

 

§ 18

1.     Członek jest reprezentowany wobec Izby i w Walnym Zgromadzeniu Izby przez delegata, który powinien być ustanowiony uchwałą organu uprawnionego do wyboru zarządu bądź powołania dyrektora w przedsiębiorstwie. Delegat może reprezentować tylko jednego członka i realizuje swoje uprawnienia wobec Izby osobiście.

2.     Czynne prawo wyborcze członek realizuje wyłącznie poprzez delegata, o którym mowa w § 18 ust. 1. Delegatowi przysługuje jeden głos w wyborach i głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.

3.      Bierne prawo wyborcze do organów Izby członek realizuje poprzez prawo zgłoszenia: właściciela, członka zarządu lub rady nadzorczej, pracownika zajmującego stanowisko kierownicze lub osobę pozostającą z członkiem Izby w stałym stosunku zlecenia. Ustanie stosunku między członkiem Izby a wybraną do organu Izby osobą, przez tegoż członka zgłoszoną, nie stanowi podstawy do odwołania tej osoby z organu Izby. Bierne prawo wyborcze członków zbiorowych przysługuje członkom organów organizacji, stowarzyszeń i izb będących członkami zbiorowymi a także każdemu z członków tych organizacji będących osobami fizycznymi oraz właścicielom i zarządcom osób będących członkami organizacji będącej członkiem zbiorowym Izby.

 

§ 19

1.     Nie może być członkiem organów wybieralnych Izby osoba, wobec której ogłoszona została upadłość, jak też osoba, która była członkiem zarządu upadłego w chwili ogłoszenia upadłości. Rygory określone w zdaniu poprzednim mogą być zastosowane decyzją Rady Izby wobec wspólników upadłego, jeżeli wspólnik miał znaczący wpływ na bieg spraw upadłego.

2.     Kandydaci zgłoszeni w wyborach do organów Izby na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby składają stosownie do postanowienia § 18 ust. 1 pisemne oświadczenie.

 

§ 20

Członkowie Izby maja prawo do:

a)       korzystania z pomocy i świadczeń Izby,

b)       uczestniczenia w pracach Izby,

c)       czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych niniejszym statutem,

d)       publikowania oświadczeń w wydawnictwach Izby,

e)       otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Izby, jego organów i agend oraz działalności gospodarczej i finansowej.

 

§ 21

Członkowie Izby są obowiązani:

a)       przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie oraz uchwał władz Izby,

b)       wnieść wpisowe oraz regularnie opłacać składki, których wysokość corocznie określa Walne Zgromadzenie Izby,

c)       udzielać Izbie informacji w zakresie swojej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych dla realizacji jej celów, które ustali Walne Zgromadzenie Izby.

 

§ 22

1.     Członkowie Izby mają wyłączne prawa do powoływania się na członkostwo Izby w swojej działalności handlowej, w korespondencji, na drukach, reklamach i wyrobach.

2.     Organami Izby są:

a)       Walne Zgromadzenie Izby,

b)       Rada Izby i Prezydium Izby,

c)       Prezydent Izby,

d)       Komisja Rewizyjna,

e)       Sąd Koleżeński.

3.     Izba może tworzyć oddziały terenowe i nadawać im regulaminy. Przedstawiciele organów terenowych tworzą Konwent Regionalny Izby. Oddziały terenowe oraz konwent nie są organami Izby.

 

 

IV ORGANY IZBY.

Walne Zgromadzenie Izby
§ 23

1.     Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą w Izbie, składającą się z wszystkich członków Izby.

2.     Walne Zgromadzenie Izby podejmuje decyzje w formie uchwał w drodze głosowania na posiedzeniach lub w drodze głosowania pisemnego.

3.     Decyzje podjęte w drodze głosowania pisemnego mają moc równym uchwałom podjętym w drodze głosowania na posiedzeniu.

4.     Zasady głosowania pisemnego określa Walne Zgromadzenie Izby na posiedzeniu.

§ 24

1.     Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.     Posiedzenie zwyczajne odbywa się raz w roku i jest zwołane przez Prezydenta Izby najpóźniej do końca czerwca.

3.     Posiedzenie nadzwyczajne jest zwoływane w razie nagłej potrzeby przez Prezydenta Izby z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Izby, Prezydium Izby, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Izby.

4.     W przypadku, gdy Prezydent nie może zwołać Walnego Zgromadzenia bądź nie chce tego uczynić, zostanie ono zwołane przez Przewodniczącego Rady Izby a jeśli Przewodniczący Rady Izby nie chce bądź nie może zwołać Zgromadzenia, przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5.     Głosowanie pisemne Walnego Zgromadzenia zarządzi Prezydent Izby w razie potrzeby, zwracając się do wszystkich członków Izby.

§ 25

1.     Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością głosów.

2.     Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych delegatów.

3.     Decyzja podjęta w drodze głosowania pisemnego ma moc uchwały Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę odpowiedzi.

4.     Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby, jak i w głosowaniu pisemnym członkowi Izby przysługuje 1 głos.

 

§ 26

1.     Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Izby należy:

a)       uchwalanie i zmiany statutu Izby,

b)       zatwierdzanie regulaminów Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c)       uchwalanie i zmiany preliminarza przychodów i rozchodów,

d)       ustalenie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego,

e)       zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz udzielanie absolutorium Radzie Izby i Prezydentowi,

f)        wybór Prezydenta Izby,

g)       udzielanie votum zaufania Prezydentowi Izby,

h)       wybór Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

i)         odwoływanie poszczególnych członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

2.     Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt. f), może być zgłoszony i głosowany tylko łącznie ze wskazaniem następcy.

3.     Decyzje Walnego Zgromadzenia Izby w sprawach wymienionych w ust. 1: pkt.  a), d), e), f), g) mogą być podjęte wyłącznie na posiedzeniu.

 

§ 27

Wybory do organów wybieralnych Izby są jawne, chyba że ich utajnienia zażąda chociażby jeden członek Izby.

 

§ 28

Kadencja organów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby jest czteroletnia.

 

Prezydent Izby
§ 29

Prezydent Izby ma prawo do reprezentacji Izby na zewnątrz.

 

§ 30

1.     Prezydent Izby przewodniczy posiedzeniom Rady Izby i kieruje pracami Prezydium Izby.

2.     Prezydent ma wyłączne prawo podziału kompetencji pomiędzy członków Prezydium Izby w ramach upoważnień udzielonych Prezydium przez Radę Izby i dawania członkom Prezydium wiążących dyrektyw w tym zakresie.

3.     Prezydentowi Izby przysługuje prawo veta wobec uchwał Rady Izby i Prezydium Izby, które uzna on za sprzeczne z prawem lub statutem Izby. Uchwała Rady, wobec której zostało zgłoszone veto Prezydenta, zostaje poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, a także uchwała Prezydium Izby zostaje poddana pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Izby.

 

§ 31

W przypadku ustąpienia Prezydenta Izby przed upływem kadencji, Rada Izby powierzy pełnienie jego funkcji jednemu z Wiceprezydentów, który niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Izby.

Rada Izby i Prezydium Rady
§ 32

Rada Izby jest organem Izby upoważnionym do decydowania o wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym statucie Walnemu Zgromadzeniu Izby.

 

§ 33

Rada Izby liczy do 40 członków. Walne Zgromadzenie wybiera do 20 członków Rady. Członkowie Rady noszą tytuł Radców Izby.

 

§ 34

1.     Rada Izby stwierdziwszy, iż opróżniło się miejsce w Radzie z powodu niemożności brania udziału w pracach Rady radcy bądź, że istnieje konieczność poszerzenia składu Rady, może dokooptować do swego grona, spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze do organów Izby, na okres swojej kadencji radcę, którego sytuacja prawna jest równorzędna z sytuacją radcy wybranego przez Walne Zgromadzenie.

2.     Rada może także dokooptować do swego grona osoby nie posiadające biernego prawa wyborczego na podstawie umotywowanego wniosku Prezydenta Izby.

3.     Radców dokooptowanych nie może być więcej niż 20.

 

§ 35

Radcy Izby mają obowiązek przyjąć na siebie udział w pracach komisji problemowych.

 

§ 36

1.     Rada Izby pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Izby.

2.     Posiedzenia Rady Izby są zwoływane w razie potrzeby, co najmniej jednak trzy razy w ciągu roku.

3.     Posiedzenie Rady Izby zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 37

Do kompetencji Rady Izby należy:

a)       wytyczanie kierunków pracy Izby,

b)       przyjmowanie sprawozdań Prezydenta Izby z prac Prezydium Izby i udzielanie szczegółowych wytycznych Prezydentowi Izby i Prezydium Izby,

c)       powoływanie składu osobowego stałych i specjalnych komisji problemowych Izby,

d)       rozdział środków finansowych w ramach budżetu Izby uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Izby.

 

§ 38

W imieniu Rady Izby Prezydent Izby składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdanie z prac Rady Izby i jej Prezydium.

 

§ 39

1.     Na pierwszym po wyborze posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swego grona na wniosek Prezydenta od dwóch do czterech Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i od czterech do sześciu członków; ponadto Rada Izby wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, z tym że kandydaturę Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego może złożyć Prezydent Izby jak i każdy z Radców, którzy wraz z Prezydentem Izby stanowią Prezydium Izby.

2.     W trakcie kadencji Rada Izby może uzupełnić na wyłączny wniosek Prezydenta Izby skład Prezydium Rady Izby, w razie ustąpienia bądź trwałego zaprzestania pracy albo śmierci któregokolwiek z jego członków a także jeśli na swym pierwszym posiedzeniu wybrała skład prezydium mniejszy od maksymalnego do liczby określonej w § 39 pkt. 1.

3.     Członkowie Prezydium Izby oraz członkowie Rady mogą być na wniosek Prezydenta Izby odwołani przez Walne Zgromadzenie.

4.     Odwołanie członków Rady dokooptowanych w trybie § 34 ust. 1 może dokonać Rada w drodze uchwały.

 

§ 40

1.     Prezydium Izby pod kierownictwem Prezydenta Izby zarządza na bieżąco pracami Izby w zakresie udzielonych mu przez Radę Izby upoważnień i zgodnie z podziałem kompetencji dokonanym przez Prezydenta Izby na podstawie § 30 pkt. 2 niniejszego statutu.

2.     Prezydium Izby, stosownie do potrzeb związanych z realizacją powierzonych zadań, może powołać dla celów konsultacyjno – doradczych zespół ekspertów w formie Rady Naukowo – Programowej. Zasady funkcjonowania Rady Naukowo – Programowej określa regulamin uchwalony przez Prezydium Izby.

3.     Rada Izby może w drodze uchwały delegować poszczególnych członków Izby, Radców i członków Prezydium do pełnienia funkcji zarządzających i wykonawczych w Izbie. Do powyższych przypadków nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z § 44 statutu.

4.     Umowy zawarte w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym w imieniu Izby zawiera Prezydent Izby.

 

§ 41

Bieżąca praca Izby w zakresie działalności statutowej należy do Biura Izby, które we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Prezydium Izby.

 

§ 42

1.     Pracami Biura kieruje Dyrektor, który jest etatowym pracownikiem Izby.

2.     Kierownikiem zakładu pracy w stosunku do Dyrektora Biura Izby jest Sekretarz Prezydium Izby.

3.     Dyrektor Biura Izby jest kierownikiem zakładu pracy wobec wszystkich etatowych pracowników Izby.

4.     Kierownikiem zakładu pracy wobec kierowników wyodrębnionych jednostek gospodarczych Izby jest Skarbnik Prezydium Izby.

 

§ 43

Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Rady Izby i Prezydium Izby z głosem doradczym.

 

§ 44

Radcy Izby i jej Prezydent nie pozostają z Izbą w stosunku pracy. Postanowienie to nie stoi na przeszkodzie uchwaleniu przez Radę Izby stosownych diet dla Prezydenta Izby i innych członków Rady Izby.

Komisja Rewizyjna
§ 45

1.     Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu członków.

2.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady Izby.

 

§ 46

Szczegółowy regulamin i zasady pracy Komisji określa Komisja, przedstawiając go za pośrednictwem Prezydenta do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Izby. Rada Izby może przedstawić swoje uwagi i zastrzeżenia do regulaminu Komisji.

 

§ 47

Komisja Rewizyjna:

a)       przedstawia Radzie Izby uwagi i wnioski dotyczące działalności Izby,

b)       składa Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdanie ze swojej działalności i wyników kontroli finansowej oraz przedkłada wniosek w przedmiocie udzielenia Radzie Izby absolutorium.

 

§ 48

1.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2.     Prezydent Izby może zażądać przeprowadzenia przez komisję szczegółowej kontroli tematycznej.

3.     Komisja może korzystać z pomocy ekspertów nie będących członkami Izby, których koszty pokryje Izba w ramach przyznanych Komisji środków.

 

Sąd koleżeński
§ 49

Sąd koleżeński składa się z trzech członków wybieranych i trzech członków kooptowanych spośród osób mających kwalifikacje prawnicze. Rada Izby może wnieść skuteczny sprzeciw co do kooptacji konkretnej osoby.

§ 50

Zasady przyjmowania członków Sądu Koleżeńskiego, sposób kooptacji oraz tryb postępowania przed Sądem określi regulamin zatwierdzony przez Radę Izby i Walne Zgromadzenie Izby.

 

§ 51

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

a)       rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami Izby wynikających z członkostwa,

b)       rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu bądź zbioru zasad i obyczajów kupieckich,

c)       dokonywanie wykładni postanowień regulaminu Resursy kupieckiej.

 

§ 52

Orzeczeniem Sąd Koleżeński może:

a)       zobowiązać członka do wykonania bądź zaniechania czynności będących przedmiotem sporu,

b)       zobowiązać członka do honorowego zadośćuczynienia poprzez stosowne oświadczenie,

c)       zobowiązać członka do wpłaty na fundusz Rady Izby kwoty nie przekraczającej trzykrotnej wysokości składki członkowskiej,

d)       udzielić upomnienia,

e)       wykluczyć z Izby,

f)        uniewinnić członka Izby.

 

 

V ODDZIAŁY TERENOWE IZBY I KONWENT REGIONALNY.
§ 53

Oddział terenowy Izby może być utworzony na mocy uchwały Prezydium Izby na obszarze powiatu lub kilku powiatów a w szczególnie uzasadnionych wypadkach na obszarze gminy lub kilku gmin.

Prezydium Izby powołując oddział terenowy nadaje mu regulamin.

 

§ 54

Oddziały terenowe realizują cele Izby i aktywizują członków Izby na obszarze swego działania.

 

§ 55

Oddziałem kieruje Prezes oddziału terenowego powoływany przez Prezydenta Izby. Członkowie Izby z obszaru działania oddziału mogą wybrać dwóch Wiceprezesów oddziału oraz powołać Radę Oddziału Terenowego.

 

§ 56

Prezesi Oddziałów Terenowych tworzą Konwent Regionalny Izby. Regulamin Konwentu Regionalnego uchwala Rada Izby. Konwent Regionalny jest demokratycznym forum kształtowania polityki regionalnej Izby a jego uchwały mają wyłącznie charakter doradczy bądź postulatywny.

 

 

VI GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY.
§ 57

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów.

 

§ 58

Na przychody Izby składają się:

a)       wpisowe i składki członkowskie,

b)       opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby,

c)       wpłaty członków na wspólne przedsięwzięcia,

d)       wpływy z tytułu udzielanych pożyczek, gwarancji finansowych oraz dokonywanych lokat,

e)       dochody z majątku trwałego Izby,

f)          inne przychody, w tym przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 59

Na rozchody Izby składają się:

a)       wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej,

b)       inwestycje i lokaty wolnych środków,

c)       pożyczki celowe udzielane członkom,

d)       wydatki na fundacje i udziały we wspólnych przedsięwzięciach,

e)       wydatki socjalne na rzecz członków,

f)        inne rozchody.

§ 60

Członek Izby, który korzysta odpłatnie ze świadczeń Izby na kwotę równą lub wyższą składce członkowskiej jest zwolniony z obowiązku jej płacenia, przy czym nie stosują się do niego postanowienia § 16 niniejszego statutu.

 

§ 61

Wszystkie przychody i rozchody Izby muszą być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu Rady Izby przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie to Rada udostępnia wszystkim członkom Izby przez wyłożenie go w Biurze Izby na 14 dni przed terminem zwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby.

 

§ 62

Komisja Rewizyjna może zażądać sporządzenia i przedstawienia sprawozdania obejmującego krótszy okres oraz w innym terminie niż określono w § 61. W razie gdy Rada Izby nie zastosuje się do tego żądania w terminie jednego miesiąca od jego zgłoszenia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby.

 

§ 63

Izba może tworzyć fundusze:

a)       zasobowy,

b)       bieżący,

c)       gwarancyjny,

d)       fundusze celowe,

e)       inne fundusze wynikające z obowiązujących przepisów.

 

§ 64

Rada Izby przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Izby zasady tworzenia i wykorzystania funduszy, o których mowa w § 63 oraz stosowne regulaminy do zatwierdzenia, załączając opinię Rady Izby co do funduszy, którymi będzie miała dysponować.

 

§ 65

Decyzję o uszczupleniu funduszu zasobowego może podjąć Rada Izby jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.

 

§ 66

Pisma rozporządzające prawami majątkowymi Izby wymagają dla swej ważności oprócz podpisu Dyrektora Biura Izby również podpisu Skarbnika Prezydium Izby lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 67

Sprzedaż bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.

 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 68

Zmiana statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Izby, za którą głosowała więcej niż połowa członków obecnych na posiedzeniu.

 

§ 69

Trybem określonym w § 68 Walne Zgromadzenie Izby może upoważnić Radę Izby do zmiany statutu w granicach określonych uchwałą kierunkową. Zmiana statutu dokonana w tym trybie wchodzi w życie z chwilą stwierdzenia przez Radę Izby, że jest zgodna z uchwałą kierunkową.

 

 

 

 

 

 

Poznań, 25.06.2018 r.