W ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska” nr projektu POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, WIPH poszukuje wykonawcy usługi polegającej na Stworzeniu i emisji spotu promocyjnego.

Bohaterami spotu będą uczestnicy projektu (którzy nieodpłatne zgodzą się wziąć udział w stworzeniu materiału promującego). Film reklamowy stworzony z udziałem członków grupy docelowej, będących beneficjentami projektu będzie wiarygodnym źródłem informacji dla innych osób. Spot ma być emitowany w lokalnych stacjach telewizyjnych, udostępniony w social mediach oraz zostanie zamieszczony na platformie projektu

2018 – 3 emisje

2019 – 3 emisje

2020 – 3 emisje

 

Kampania promocyjna projektu zakłada rozpropagowanie akcji w lokalnych mediach, na terenie województwa wielkopolskiego, w gminach objętych projektem – szczegółowa lista gmin znajduje się na stronie Zamawiającego – www.fundacja-spoleczna.pl

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, w wieku 65+. Projekt realizowany jest w okresie 2018.02.01 do 31.01.2021.

 

Grupą docelową są seniorzy, szczególnie narażeni na zjawisko wykluczenia społecznego i cyfrowego, osoby w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, posiadające niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych. Łącznie w projekcie weźmie udział 3100 osób.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 21.06.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Św. Marcin 24/402, w następującej formie:

– elektronicznie na adres j.sitek@wiph.pl w formie czytelnych skanów dokumentów opatrzonych podpisem osoby upoważnionej do składania ofert i oświadczeń w imieniu Wykonawcy, ze wskazaniem w tytule wiadomości elektronicznej przedmiotu rozeznania rynku, lub

– osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby Zamawiającego:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza, ul. Św. Marcin 24/402, 61-487 Poznań

lub w formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej tytułem przedmiotu rozeznania rynku.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie złożenia oferty jest:

Pan Jakub Sitek

e-mail: j.sitek@wiph.pl

Poniżej do pobrania pliki z pełną treścią zapytania oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty:

Cyfrowa Polska Rozeznanie Rynku Zadanie 1 spot

załączniki Cyfrowa Polska Rozeznanie Rynku Zadanie 1 spot