CZYM JEST MEDIACJA:

W potocznym rozumieniu postrzegana jest po prostu jako pewna sytuacja, w której pomiędzy stronami konfliktu pojawia się osoba trzecia, która pomaga rozwiązać spór.


Mediacja w prawie:

Od niedawna, w Polsce od lat 90-tych, mediacja wprowadzana jest do porządku prawnego. Jako instytucja postępowania cywilnego weszła w życie w 2005 r. Ideą, która przyświeca tym regulacjom prawnym jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje władczych rozstrzygnięć (poza koniecznym minimum).

Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma tą samą skuteczność, co ugoda sądowa.


Rodzaje mediacji:

Rodzaje mediacji

ZALETY MEDIACJI:

 • Poufność postępowania
 • Oszczędność kosztów
 • Brak zbędnego formalizmu
 • Szybkość zakończenia konfliktu
 • Elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu
 • Brak koncentracji na wygranej
 • Zindywidualizowany kontakt stron
 • Trwałość uzgodnień mediacyjnych

Czy każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji?

Tak.  Niemalże każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji.

Najczęściej spotykane zastrzeżenia przedsiębiorców, którzy rozważają przystąpienie do mediacji:

 • „już próbowaliśmy rozmawiać, nic to nie dało”
 • „szkoda czasu, to nierzetelna firma”,
 • „ma mi zapłacić, nie pozwolę mu się wykręcić”

MEDIACJA JEST DLA KAŻDEGO. PONIŻEJ PRZYKŁADY

 1. Duża korporacja – mały przedsiębiorca.
  W tym układzie bardzo często występuje faktyczna nierównowaga, np. ekonomiczna i prawna. W toku mediacji równość stron wyrażona w prawie cywilnym jest w pełni realizowana.
 2. Firmy dysponujące finansami publicznymi – wykonawcy (np.  konflikty wynikające z realizacji umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego).
 3. Średni przedsiębiorca – mikro-przedsiębiorca.
 4. Mikro-przedsiębiorca – mikro-przedsiębiorca.

ZASADY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

Zasady postępowania mediacyjnego

Podjęcie rozmów celem rozwiązania sporu wymaga zarówno odwagi, poczucia odpowiedzialności, jak i wglądu we własne potrzeby, a także gotowości do szerszego spojrzenia niż tylko przez pryzmat własnych wąsko pojętych interesów.

Poddanie sprawy pod osąd innej osoby jest natomiast swego rodzaju konformizmem. Rozstrzygnięcie pozwala „umyć ręce” – „to przecież nie ja, to sąd”, mieć poczucie zwycięstwa lub wręcz przeciwnie „pławić się” w poczuciu krzywdy w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia.


PRZEBIEG MEDIACJI:

 • skierowanie sprawy do mediacji przez sąd / samodzielne zgłoszenie się do mediatora (złożenie wniosku o wszczęcie mediacji: Wniosek o przeprowadzenie mediacji – osoby fizyczneWniosek o przeprowadzenie mediacji – podmioty gospodarcze)
 • indywidualne spotkanie informacyjne
 • właściwa sesja mediacyjna:
  • spotkania wspólne
  • spotkania odrębne
  • uzgodnienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, innych komunikatorów
  • przerwy wynikające z dynamiki procesu mediacyjnego
  • wyrażenie potrzeb każdej ze stron
  • poszukiwanie wspólnych rozwiązań
  • ocena realności zaproponowanych rozwiązań
 • spisanie i podpisanie ugody mediacyjnej

Jaka jest rola mediatora?

Pomaga stronom znaleźć rozwiązanie konfliktu poprzez moderowanie przebiegu mediacji (wykorzystuje różne metody komunikacyjne, m.in.: ustala reguły mediacji, pomaga stronom wzajemnie zrozumieć przyjęte stanowiska, pomaga stronom zrozumieć emocje towarzyszące konfliktowi).

Zobacz: Zasady Etyki Mediatora


Zadania stron konfliktu podczas mediacji:

 • zaangażowanie w proces mediacji,
 • aktywne poszukiwanie rozwiązań,
 • uczestnictwo w mediacji w dobrej wierze

CO ESKALUJE SPÓR?

 • celem wygrana; postawienie na swoim
 • narzucenie swoich preferencji i stanowisk (siłą, oszustwem, sprytem)
 • wroga postawa
 • błędne założenia poznawcze (stereotypy)
 • niewystarczające kompetencje w zakresie komunikacji
 • błędne utrwalone postawy
 • brak umiejętności spojrzenia z szerszej perspektywy


Nawykowe reakcje na konflikt:

 • ignorowanie
 • odwlekanie
 • deprecjonowanie
 • walka
 • reorientacja
 • unikanie/odseparowanie
 • arbitraż
 • kompromis