Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

Opracowanie wniosków z paneli dyskusyjnych, które będą organizowane w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji”.

Odbędą się cztery panele.

Zlecenie będzie obejmowało przygotowanie merytoryczne materiałów do publikacji, która będzie kompendium wiedzy o mediacjach dla przedsiębiorców z regionu i wydana będzie pod koniec realizacji projektu (październik-listopad 2019).

Termin realizacji zamówienia: 30 września 2019

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań w terminie do 20.02.2019 r. do godz.15.00 lub mailowo j.sitek@wiph.pl

Termin otwarcia ofert: 20.02.2019 o godz.15.30.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor CAM; tel.: 61 869 01 00, 600 212 573

formularz oferty WCAM opracowanie wniosków