Akademia Innowacyjnego Biznesu

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz ściśle z nią współpracujące poznańskie wyższe uczelnie: Politechnika Poznańska i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu postanowiły powołać wspólną inicjatywę przy WIPH: Akademię Innowacyjnego Biznesu. Jej rolą będą wielokierunkowe działania w procesach kształcenia, rozwoju i doskonalenia kadr przedsiębiorstw i jej przygotowanie do wdrażania w firmach innowacyjnych technik i technologii.
Podstawowym celem działalności powołanej jednostki jest tworzenie warunków upowszechniania i wdrażania innowacyjnych technologii oraz najnowszej wiedzy wśród działających w Wielkopolsce małych i średnich przedsiębiorstw, a także ich promocja z wykorzystaniem najnowszych technik edukacyjnych.
Cele szczegółowe podejmowanego przez Akademię Innowacyjnego Biznesu przy WIPH przedsięwzięcia to przede wszystkim:

  • Tworzenie warunków poprawy jakości pracy pracowników przedsiębiorstw poprzez uzyskanie wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności dostosowanych do poziomu rozwoju branż.
  • Wsparcie władz regionalnych w realizacji przedsięwzięć rozwijających merytoryczny poziom przygotowania kadr przedsiębiorstw do potrzeb gospodarki Wielkopolski.
  • Zachęcanie i wspieranie przedsiębiorstw oraz ich pracowników do stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.
  • Dostosowanie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez popularyzację zawodów technicznych i ekonomicznych, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia kadry naukowej i eksperckiej Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • Poprawa zdolności adaptacyjnych kadry technicznej i ekonomicznej wielkopolskich przedsiębiorstw do zmian gospodarczych.
  • Prowadzenie permanentnego monitoringu zapotrzebowania przedsiębiorstw na wyspecjalizowaną kadrę dla określonej branży.

Zasadnicze obszary aktywności Akademii:

  • Wielokierunkowe wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP poprzez udział w programach restrukturyzacyjnych, wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych i rozwoju zaawansowanych technologii.
  • Działalność promocyjna i analityczna obejmująca najnowsze rozwiązania rynkowe.
  • Wsparcie i realizacja projektów doskonalenia zawodowego i rozwoju kapitału ludzkiego.
  • Wsparcie partnerskie w procesach transferu specjalistycznej wiedzy i technologii autorskich powstałych w jednostkach partnerskich – Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.