Klaster Archi-Projekt

Geneza

Wielkopolski Klaster Firm Projektowo-Wykonawczych ARCHI-PROJEKT został założony w kwietniu 2011 roku. Klaster stanowi praktycznie ukonstytuowanie dotychczasowej, wieloletniej współpracy niezależnych firm wielkopolskich, w ramach kooperacyjnego uzupełniania swoich usług. Uczestnicy klastra działają w branży projektowania i wykonawstwa budowlanego.

Cechą specyficzną branży budowlanej jest coraz bardziej widoczna, ścisła specjalizacja w wąskich dziedzinach. Ma to miejsce zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie robót budowlanych. Tendencja ta wynika głównie z ogromnego postępu technicznego w zakresie rozwoju budownictwa (materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, technologii montażowych i realizacyjnych, systemów instalacyjnych, organizacji pracy, technik obliczeniowych).

Aby nadążyć za tym postępem i nie wypaść z rynku, firmy działające w tej branży zmuszone są do coraz większej specjalizacji, która daje szersze możliwości:

 • Bieżącego śledzenia i szybszego opanowywania wszelkich nowości.
 • Udoskonalania wyposażenia technicznego.
 • Szkolenia pracowników.
 • Doskonalenia organizacji i jakości pracy.
 • Szybszego i bardziej elastycznego reagowania na potrzeby rynku.

W najbliższym okresie przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne mające na celu wymianę doświadczeń. Przewidziano seminarium propagujące ideę rozwoju klastrów wśród potencjalnych uczestników Wielkopolskiego Klastra z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, przedstawicieli organów administracji samorządowej (a także młodzieży akademickiej – studentów ostatniego roku studiów budownictwa oraz absolwentów Politechniki Poznańskiej i innych wielkopolskich Uczelni Wyższych) zainteresowanych organizacją Klastrów i ich funkcjonowaniem w warunkach polskich.

 

Członkowie Klastra

 1. Firmy projektowe, założyciele Klastra, które specjalizują się w określonych branżach:
  • Archi-Projekt Andrzej Konieczny – w architekturze i konstrukcjach.
  • APA J. Bułat – w architekturze.
  • AWA sp. z o.o. – w instalacjach sanitarnych.
  • PHU Bajcik Jerzy Bednarek – w instalacjach teletechnicznych.
  • Ceteam Spółka z o.o. – w automatyce.
  • Jarvit Bis Adam Jarczaszyk – jest firmą wyspecjalizowaną we wznoszeniu obiektów handlowych.
 2. Instytucje Otoczenia Biznesu:
  • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wspiera współpracę przedsiębiorstw w powiązaniach kooperacyjnych i uczestniczy w kształtowaniu innowacyjnej polityki rozwoju regionalnego oraz tworzeniu warunków i instrumentów powstawania stref wysokiej specjalizacji produktowej. W ramach powiązań sieciowych, a szczególnie tematyki klastrów zrealizowała następujące projekty:
  • Projekt w ramach Działania 2.6 ZPORR na temat: „Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju regionalnego oraz tworzenie warunków i instrumentów powstawania stref wysokiej specjalizacji produktowej (klastrów) w Wielkopolsce”.
  • Projekt w ramach Działania 2.6 ZPORR na temat : „Innowacyjny rozwój firm wielkopolskich poprzez transfer wiedzy i promocje struktur klastrowych”.
  • Projekt w ramach Działania 5.2. PO IG, nadzorowany przez PARP „Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami.” W ramach Projektu WIPH współpracuje z Politechniką Poznańską – Wydziałem Inżynierii Zarządzania, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile.
  • Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu powstała w dniu 31 stycznia 1996 roku i jest wpisana do rejestru izb gospodarczych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. RIG zrzesza obecnie 60 przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż z terenu południowej Wielkopolski. Izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych oraz statut.
 3. Jednostki Badawczo-Naukowe:
  • Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska.

 

Działania na rzecz klastra

Podejmowane przez Izbę przedsięwzięcia dla firm członkowskich Klastra, mają na celu podniesienie konkurencyjności wszystkich jego podmiotów.

Są to głównie:

 • Działania w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej Klastra.
 • Działania w zakresie promocji Klastra ARCHI-PROJEKT.
 • Działania związane z doskonaleniem kwalifikacji Koordynatora Klastra i podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra.
 • Działania zwiększające innowacyjność Klastra. Są to m.in. spotkania informacyjne integrujące środowisko klastra a także kadrę techniczną i naukową.
 • Działania administracyjne.