centrum 5.2.

Z dniem 1 października 2009 roku Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w rozpoczęła realizację Projektu na temat: „Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami”, w ramach Działania 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt zakładał szereg komplementarnych działań wsparcia na rzecz tworzenia powiązań i współpracy przedsiębiorstw. Doświadczenia wskazują na istotną rolę powiązań łączących przedsiębiorstwa z innymi firmami i instytucjami otoczenia działalności gospodarczej w tworzeniu innowacji. Korzystny wpływ powiązań kooperacyjnych przejawia się m.in. w łatwiejszym dostępie do wiedzy, zasobów produkcyjnych, a także podnoszeniu efektywności funkcjonowania firm w aspektach związanych z organizacją i zarządzaniem.

Wypracowane i świadczone w ramach Projektu usługi są ukierunkowane na ułatwianie zmian organizacyjnych w modelu działalności biznesowej i relacjach zewnętrznych przedsiębiorstw w celu wzrostu ich innowacyjności.

Dzięki kompleksowemu wsparciu budowania relacji i współpracy podmiotów z partnerami zewnętrznymi doradztwo ma bezpośredni wpływ na promocję i osiąganie INNOWACJI ORGANIZACYJNEJ przedsiębiorstw.

 

Główne zadania do realizacji w ramach Projektu, to:

  • Diagnoza aktualnej sytuacji związanej z zakresem i formami współpracy przedsiębiorstw oraz ich zapotrzebowaniem na usługi wsparcia w tym obszarze (badanie rynku odbiorców oraz zebranie dostępnych źródeł i opracowań na temat form współpracy przedsiębiorstw, analiza najlepszych praktyk, wykorzystanie wiedzy zdobytej przez WIPH w realizacji innych projektów, między innymi na temat kształtowania innowacyjnej polityki rozwoju regionalnego oraz organizacji i funkcjonowania klastrów).
  • Opracowanie założeń, modeli i standardów usług, które świadczone będą przez WIPH na rzecz przedsiębiorców oraz przygotowanie systemu informatycznego wspierającego prace konsultantów, ekspertów i doradców.
  • Przeszkolenie pracowników i merytorycznych konsultantów WIPH, wdrożenie systemu świadczenia usług oraz uruchomienie systemu informatycznego.
  • Świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych oraz ich monitorowanie.

 

Zakres usług doradczych obejmuje przede wszystkim:

  • Udzielanie szczegółowych informacji dotyczących możliwych struktur współpracy w aspektach umożliwiających podjęcie decyzji o jej nawiązaniu (specyficzna wiedza między innymi z zakresu prawa, finansów, organizacji i zarządzania) – ten etap przyczynić się powinien do likwidacji barier spowodowanych brakiem wiedzy, potęgujących obawy przed wchodzeniem w różnego rodzaju struktury kooperacyjne.
  • Ocena możliwości wprowadzenia innowacyjnych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie poprzez dobór efektywnego modelu współpracy (w formie doradztwa eksperta ze współpracujących jednostek naukowych).
  • Ułatwianie nawiązywania współpracy poprzez pomoc w poszukiwaniu partnerów (baza danych utworzona w systemie informatycznym).
  • Bieżące wsparcie (doradztwo, informacja) w okresie nawiązywania i utrzymywania współpracy (dostęp do bazy danych w systemie informatycznym).

Usługi doradcze wypracowane w ramach projektu mają na celu ułatwienie budowania wzajemnych relacji poprzez tworzenie sieci współpracy oraz  nowych struktur organizacyjnych kooperujących ze sobą podmiotów gospodarczych.

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

centrum 5.2.

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ