InterCom

O projekcie

Projekt pt. Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych (Internationalization and Commercialisation Methods for Business Networks) jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

 

Cel projektu

Ogólnym celem projektu jest transfer innowacyjnych metod internacjonalizacji i komercjalizacji działalności w sieciach biznesowych, co powinno przyczynić się do spójności społeczno-ekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Specyficznym celem jest wzrost umiejętności managerów kierujących sieciami biznesowymi w Polsce i na Litwie poprzez dostarczenie im narzędzi związanych z internacjonalizacją i komercjalizacją działalności biznesowej oraz przeszkolenie ich w ich stosowaniu.
Cele szczegółowe są następujące:

 1. Ocenić kompetencje wyselekcjonowanych managerów z Polski i Litwy w zakresie komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci.
 2. Przeszkolić 20 managerów sieci biznesowych w zakresie komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci.
 3. Opracować 10 strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci biznesowych.
 4. Opracować i wdrożyć 2 platformy internetowe do e-learningu oraz nauczania zintegrowanego (blended learning): www.intercomtraining.com
  www.intercom-training.eu.
 5. Poprawić 10 strategii według informacji zwrotnej otrzymanej podczas fazy testowej.
 6. Opracować i wdrożyć 10 profesjonalnych stron internetowych (w różnych językach), ukierunkowanych na komercjalizację i internacjonalizację działalności sieci.
 7. Opracować podręcznik dobrych praktyk oraz artykuł dla międzynarodowego czasopisma.
 8. Rozpowszechnić wyniki projektu na 1 międzynarodowej konferencji.
  (relacja z panelu ekspertów: tutaj)

 

Partnerzy

Rola Partnerów:


Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (kontraktor) – zakontraktowanie projektu, organizacja zespołu 12 managerów sieci biznesowych, opracowanie i wdrożenie Platformy Internetowej na potrzeby e-learningu oraz nauczania zintegrowanego (blended learning), dostosowanie treści programowych dla potrzeb platformy, kierowanie procesem opracowania 6 strategii internacjonalizacji i komercjalizacji działalności sieci biznesowych w Polsce, kierowanie procesem przygotowania 6 profesjonalnych stron internetowych, publikacja newslettera, organizacja końcowej konferencji międzynarodowej, ogólne zarządzanie projektem.

http://intercom-project.com

 

navigator_logo


Navigator Consulting Partners LLP (kluczowy partner) – dostarczenie i ocena testu kompetencji dla managerów sieci biznesowych, opracowanie metodyki i przeprowadzenie szkolenia dla managerów, ocena przygotowanych strategii oraz stron internetowych, mentoring grupie managerów, dostarczenie zawartości merytorycznej podręcznika dobrych praktyk, rozpowszechnianie rezultatów projektu.

 

logo_HC-RD 


VSI Zmoniu kapitalo pletros ir tyrimu institutas (ang. Human Capital Research and Development Institute) – (partner stowarzyszony) organizacja grupy 8 managerów sieci biznesowych z terenu Litwy, opracowanie i wdrożenie Platformy Internetowej na potrzeby e-learningu oraz nauczania zintegrowanego (blended learning), dostosowanie treści programowych dla potrzeb platformy, kierowanie procesem opracowania 4 strategii internacjonalizacji i komercjalizacji działalności sieci biznesowych w Polsce, kierowanie procesem przygotowania 4 profesjonalnych stron internetowych, wsparcie procesu opracowywania podręcznika dobrych praktyk, artykułu, konferencji, rozpowszechniania rezultatów projektu oraz zarządzania projektem.

http://www.humancapital.lt/projects/ongoing-projects.htm

 

Fundacja Partnerzy dla Samorządu


Fundacja Partnerzy dla Samorządu (partner stowarzyszony) – techniczne wsparcie procesu wdrażania platform internetowych, opracowanie podręcznika użytkownika platform, organizacja grupy testowej dla wypracowanych rezultatów projektu, ewaluacja rezultatów projektu, kierowanie procesem rozpowszechniania rezultatów, napisanie artykułu dla międzynarodowego czasopisma.

http://partners.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Aintercom&catid=7%3Aprojekty-grantowe&Itemid=4&lang=pl

 

Działania

Projekt podzielony jest na 6 pakietów roboczych:

WP1 Przygotowanie do realizacji kluczowych rezultatów projektu – organizacja grup managerów w Polsce i na Litwie, przygotowanie kwestionariusza oceny kompetencji, przeprowadzenie oceny kompetencji managerskich, analiza rezultatów badania, przygotowanie wytycznych i warunków technicznych dla Platformy Internetowej, opracowanie metodyki szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych.

WP2 Dostarczenie systemu szkoleniowego i treningu – przeprowadzenie dwóch szkoleń (1 na Litwie, 1 w Polsce), zebranie danych na potrzeby opracowania strategii, opracowanie strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działalności sieci biznesowych, ocena strategii, przygotowanie i wdrożenie profesjonalnych stron internetowych.

WP3 Przygotowanie i wdrożenie Platform internetowych dla e-learningu i nauczania zintegrowanego – opracowanie platform internetowych, dostosowanie treści programowych na potrzeby nauczania „na odległość”, przygotowanie podręcznika użytkownika platformy.

WP4 Faza testowa projektu – selekcja osób do grupy testowej, testowanie rezultatów projektu, poprawa rezultatów na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej.

WP5 Rozpowszechnianie i ewaluacja projektu – stworzenie strony projektu, przygotowanie i wydanie ulotek projektowych, przygotowanie i wydanie newslettera, przygotowanie konferencji, przeprowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji.

WP6 Zarządzanie projektem – Powołanie Komitetu Sterującego i Grupy Roboczych, przygotowanie harmonogramu prac, monitorowanie postępów prac, koordynacja projektu, przygotowanie i zapewnienie trwałości projektu.

 

Planowane rezultaty projektu

W ramach projektu przewiduje się powstanie następujących rezultatów:

 1. Raport o stanie kompetencji managerów sieci biznesowych w zakresie komercjalizacji i internacjonalizacji działań sieci biznesowych.
 2. Metodyka szkolenia dla managerów sieci biznesowych.
 3. 10 Strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działań sieci biznesowych.
 4. 10 profesjonalnych stron internetowych (w różnych językach).
 5. 2 Platformy internetowe dla e-learningu i nauczania zintegrowanego (blended learning)
 6. Podręcznik użytkownika Platformy.
 7. 10 poprawionych Strategii komercjalizacji i internacjonalizacji działań sieci biznesowych.
 8. 10 poprawionych stron internetowych.
 9. Artykuł w międzynarodowym czasopiśmie.
 10. 1 międzynarodowa konferencja.

Ponadto przewiduje się, że w ramach projektu zostanie przeszkolonych co najmniej 20 managerów sieci biznesowych w zakresie komercjalizacji i internacjonalizacji działań sieci biznesowych.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w mediach społecznościowych: