KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Krajowa Izba Gospodarcza wraz z 12 partnerami – instytucjami otoczenia biznesu, głównie izbami gospodarczymi, realizuje projekt „KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Celem projektu jest rozwój zintegrowanej Sieci KIGNET Innowacje poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności do wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przedsiębiorcom oraz wzmocnienie innowacyjności w gospodarce, poprzez tworzenie przyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami działającymi na rzecz innowacji.

Cele szczegółowe zostały zdefiniowane jako:

  1. Utworzenie na bazie Sieci KIGNET Innowacje „Izbowej sieci wsparcia, współpracy i promocji klastrów”.
  2. Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy firmami a jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
  3. Rozwój nowych usług doradczych, proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw.
  4. Rozwój współpracy Sieci KIGNET Innowacje z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

Usługi doradcze świadczone są przez konsultantów izbowych oraz zewnętrznych, którymi są specjaliści branżowi oraz przedstawiciele środowisk naukowych Wielkopolski.

Współpracujemy wielkopolskimi uczelniami:  Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym.