Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem w dniu 2.03.2015 r. działalności związanej z wystawianiem uniwersalnych świadectw pochodzenia uprzejmie informujemy, że uniwersalne świadectwa pochodzenia mogą być wystawiane również w Poznaniu.
Świadectwa pochodzenia wystawiają upoważnieni przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, św. Marcin 24 lok. 402 (4 piętro Galerii MM) w Poznaniu w godz. 9:00-14:00.
Kontakt:

Aleksandra Cicha
a.cicha@wiph.pl
tel. +48 61 8690107 lub +48 61 8690100

Krok po kroku

Krok po kroku

 

Rejestracja eksportera

Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane
a.) Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
b.) Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
c.) Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
d.) Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych pod literami: a, b, c, d, przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.

Dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, d, powinny być dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę, przeznaczonej dla KIG.

W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON i NIP dopuszcza się aktualne wydruki z określonych przepisami urzędowych stron internetowych.

Przedkładane przez wnioskodawców dokumenty wymienione pod literami: a, b, c, mogą być przy składaniu weryfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą za zgodność z danymi zawartymi na określonych przepisami urzędowych stronach internetowych.

Uwaga:

W przypadku, gdy wniosek o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia będzie podpisany przez osobę będącą Pełnomocnikiem eksportera, złożenie w KIG dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania Krajowej Izbie Gospodarczej dokumentu potwierdzającego dokonanie tej opłaty.

Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa

Wysokość opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest określona w załączniku do w/wym. ustawy. Zgodnie opłatę uiszcza się w wysokości 17 zł.

Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. centrala (61) 878-52-00

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, m.in.

– dla wpłat z tytułu opłat skarbowej

Nowy numer konta dla wpłat z tytułu opłat skarbowej:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista punktów pobierających opłatę skarbową do pobrania: inkasenci-opłaty skarbowe poznań

Wnioskowanie

Przedsiębiorca występujący po raz pierwszy do Krajowej Izby Gospodarczej o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia, przedstawiania dokumenty rejestracyjne firmy oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentantów (więcej informacji: uwierzytelnianie eksportera).

Eksporter wypełnia wniosek o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia oraz formularz świadectwa (oryginał i kopie) zgodny ze wzorem z zał. 12 RWKC, zgodnie z opisem pól i przypisami, a następnie składa je wraz z załącznikami w KIG.

Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania i stanowi komplet składający się z wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia oraz formularza świadectwa (oryginał i 2 kopie), opatrzonych tym samym numerem seryjnym poprzedzonym odpowiednio identyfikatorem PL/KIG/AA.

W związku z tym formularz nie może być złożony w formie wydruku lub kserokopii.

Uwaga: KIG wystawia uniwersalne świadectwa pochodzenia tylko i wyłącznie na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG/AA … pobranym przez eksportera z KIG.

Nie stosuje się formularzy używanych przez organy celne o identyfikatorze PL/MF.

Wzory wypełniania wniosków oraz szczegółowy opis procedur znajduje się na stronach Krajowej Izby Gospodarczej. http://kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/swiadectwa-pochodzenia-towaru-eksport/