Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, II Osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) ogłasza konkurs nr 2 w roku 2021 na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 1 kwietnia 2021 r.) w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów unijnych zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wnioskodawcą w ramach poddziałania 2.3.6 POIR mogą być podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektu o Eurogrant w ramach jednego z Programów UE samodzielnie, albo w konsorcjum:
jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 1 000 000,00 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 4 000 000,00 zł.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie PARP