Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji:

 1. Obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł Jutra”
  Targi AFRICA’S BIG 7 2018, 24-26 czerwca 2018 r., Johannesburg (RPA) https://www.africabig7.com/
  NABÓR DO DNIA: 5 LUTEGO 2018

  Dodatkowe informacje:
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  (tel.: 61 626 62 52, e-mail: katarzyna.orlik@umww.pl)
  Dokumenty: https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-2018-r-na-targi-wpisane-w-obszar-inteligentnych-specjalizacji-biosurowce-i-zywnosc-dla-swiadomych-konsumentow-oraz-przemysl-jutra

 

 1. Obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”
  Targi Japan IT Week Spring 2018, 9-11 maja 2018 r., Tokio (Japonia) www.japan-it.jp/en/
  NABÓR DO DNIA: 23 STYCZNIA 2018

  Dodatkowe informacje:
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel.: 61 626 62 49, e-mail: izabela.sadys@umww.pl)
  Dokumenty: https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-2018-r-na-targi-wpisane-w-obszar-inteligentnych-specjalizacji-rozwoj-oparty-na-ict

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS na adres e-mail oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, w terminie naboru. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

 

Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.