ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 24 pkt 2 Statutu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej

w Poznaniu zapraszam na:

Walne Zgromadzenie członków Izby, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 (poniedziałek) o godz. 12:30 w Brylantowa Sali Konferencyjnej, w biurowcu Delta na poziomie A, przy ulicy Towarowej 35 w Poznaniu.

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia WIPH i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdania Prezydenta z działalności WIPH w roku 2017.
 7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za rok 2017.
 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIPH.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał dotyczących:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności WIPH za rok 2017;

– udzielenia absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej za rok 2017;

– udzielenia absolutorium Prezydentowi Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej za 2017;

– zmiany Statutu Izby;

– przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

 1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 2. Zakończenie obrad.

sprawozadanie finansowe 2017

sprawozdanie Sąd 2017

sprawozdanie z dzialalnosci WIPH 2017

STATUT WIPH tekst jednolity po zmianach 06.2018

UCHWAŁY WALNE WIPH 2018