Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dostosowania dwóch pomieszczeń biurowych. Prace budowlano-remontowe w dwóch salach dedykowanych do mediacji o łącznej powierzchni ok. 40 m2 polegające na:

– prace związane z uszczelnieniem dźwiękowym pomieszczeń mediacyjnych (materiały wygłuszające wraz z instalacją/montażem)

– prace związane z wygłuszeniem sufitów w pomieszczeniach mediacyjnych

– prace remontowe związane z położeniem nowej elektryki w pomieszczeniach mediacyjnych

Termin realizacji zamówienia: 30.05.2018 r.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań w terminie do 25.04.2018 r. do godz.15.00.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor; tel.: 61 869 01 00

formularz oferty WCAM remont

zapytanie WCAM remont