Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi, której przedmiotem jest wydanie pozycji książkowej nt. mediacji (wnioski z paneli dyskusyjnych przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji) wg następującej specyfikacji:

A) Sposób wydania/druk:

 1. Format książki: B5 (235 mm x 165 mm).
 2. Nakład: 500 egzemplarzy.
 3. Objętość: 100 stron (ok. 6,25 arkuszy wydawniczych).
 4. Zawartość: tekst oraz grafika, papier offset 90 gr., druk w pełnym kolorze 4/4.
 5. Okładka: karton okładkowy z białym spodem 250 gr. (GC-1), foliowany, druk 4/0.
 6. Oprawa klejona prosta

B) Zakres prac:

 1. Projekt graficzny okładki.
 2. Redakcja językowa.
 3. Redakcja techniczna.
 4. Łamanie i skład.
 5. Wstępny wydruk celem przekazania go wraz z wersją elektroniczną Zamawiającemu do korekty autorskiej.
 6. Poprawki po korekcie publikacji.
 7. Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF) i przekazanie jej Zamawiającemu (na płycie CD/DVD lub innym nośniku).
 8. Dostarczenie publikacji do siedziby Zamawiającego: WIPH, Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań

C) Termin wykonania:

 1. Pierwsza wersja projektu – do dnia 14 listopada 2019 r.
 2. Wstępny wydruk do akceptacji – 21 listopada 2019 r.
 3. Dostarczenie wydrukowanych egzemplarzy książek wraz z wersją elektroniczną do dnia 28 listopada 2019 r.

 

Termin realizacji zamówienia: 28.11.2019

 

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań lub mailowo pod adresem j.sitek@wiph.pl, w terminie do 23.10.2019 r. do godz.15.00.

 

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor; tel.: 61 869 01 00

 

formularz oferty WCAM druk wniosków z paneli