Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi, której przedmiotem jest wynajęcie sali na przeprowadzenie paneli dyskusyjnych w 4 terminach (1 x w 2018 roku, 3 x w 2019 roku), sala na co najmniej 25 osób, na 8 h (4 x 8h).
Sala musi być wyposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzania spotkania (mikrofon lub mikrofony, sprzęt nagłaśniający, możliwość podłączenia komputera i projektora).

Termin realizacji zamówienia: 2018-2019 (1 x w 2018 roku, 3 x w 2019 roku)

 

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań lub mailowo pod adresem p.konarzewska@wiph.pl, w terminie do 19.10.2018 r. do godz.15.00.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Paula Konarzewska; tel.: 61 869 01 00

formularz oferty WCAM sala na panele dyskusyjne