Szanowni Państwo,

zgodnie z § 24 pkt 2 Statutu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu oraz przepisami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19, zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 20 czerwca 2022 roku (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w formule on-line z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany do Państwa 15 czerwca.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się na odwrocie zaproszenia. Rachunek wyników, bilans za 2021 rok, projekty uchwał, sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz Sądu Arbitrażowego zostaną udostępnione w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Izby pod adresem: https://wiph.pl/informacje/walne-zgromadzenie-czlonkow-wiph-2022/   na tydzień przed spotkaniem.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 14 czerwca mailowo pod adresem wiph@wiph.pl – w temacie maila wpisując: „Walne Zgromadzenie WIPH”.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Kruk

Prezydent
Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

UWAGA:

Przypominamy, że wszelkie uprawnienia członkowskie, wynikające z § 20 Statutu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, a w szczególności prawo do uczestnictwa w pracach Izby, w tym uczestnictwo w pracach Walnego Zgromadzenia, czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do otrzymania rocznego sprawozdania z prac Izby przysługuje wyłącznie członkom, którzy nie pozostają w zwłoce z zapłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące (§ 16.1).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:            

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Statutowo-Wnioskowej oraz Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia WIPH i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdania Prezydenta z działalności WIPH w roku 2021.
 7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji za rok 2021.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIPH.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał dotyczących:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności WIPH za rok 2021,

– udzielenia absolutorium Radzie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,

– udzielenia absolutorium Prezydentowi Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 2. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Wystąpienie Prezydenta WIPH.
 4. Zakończenie obrad.

 

PROJEKTY UCHWAŁ WALNE WIPH 20062022

Sprawozdanie Finansowe WIPH 2021

Sprawozdanie z dzialalnosci WIPH 2021