Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu serdecznie zaprasza na bezpłatne  szkolenie pt. „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – mediacja”, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 3/9 w dniu 13.02.2015 r.

Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych opracowaniem strategii dla rozwiązywania sporów poza sądem oraz praktycznymi aspektami regulacji prawnej dotyczącej mediacji.