Pracodawcy RP Wielkopolska wraz z Partnerami: Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Crido Business Consulting oraz Regionem Wielkopolskim  NSZZ Solidarność rozpoczynają realizację projektu POWR.02.02.00-00-0069/16 pt.: „Wsparcie zarządzania strategicznego w wielkopolskich MSP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podstawowym celem podejmowanego Projektu jest stworzenie planu rozwojowego przedsiębiorstwa i merytoryczne wsparcie w zdiagnozowaniu jego potrzeb ułatwiających funkcjonowanie w przestrzeni gospodarczej.W ramach Projektu wyspecjalizowani eksperci przy udziale przedstawicieli kadry kierowniczej firmy dokonają analizy przedsiębiorstwa i przeprowadzą kierunkowy audyt strategiczny pod kątem wypełnienia zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych. Nakreślą też plan potrzeb rozwojowych i przedstawią harmonogram wdrożeń poszczególnych jego elementów.
Dodatkowo, w ramach projektu, każde z przedsiębiorstw otrzyma pomoc w postaci monitoringu i doradztwa. Przeprowadzona zostanie również analiza dostępności w województwie wielkopolskim usług doradczych i szkoleniowych, wspomagających rozwój firm w Regionie.
Przewidziane w Projekcie wsparcie regionalnych przedsiębiorstw  skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają jeszcze planu i sformalizowanej strategii rozwoju.

Zachęcamy do udziału w Projekcie i skorzystania z pojawiającej się szansy profesjonalnego wsparcia.
Szczegóły udziału w Projekcie przedstawione zostaną w trakcie indywidualnych konsultacji i wspólnym określeniu zakresu współpracy.

Jako lider projektu rekomendujemy przygotowanie profesjonalnej strategii rozwoju dla wielkopolskich firm.  Może to być pierwszy krok zwiększenia szansy pozyskania środków finansowych na inwestycje z Unii Europejskiej.

Kontakt:

tel. +48 61 8690100

strategia@wiph.pl lub strategia@solidarnosc.poznan.pl