Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi, której przedmiotem jest pozycjonowanie strony internetowej dla Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji www.caim.com.pl

Pozycjonowanie strony przeprowadzone powinno być w 10 (miesięcznych) cyklach, w trakcie trwania projektu, w okresie od 07.2018 do 11.2019 roku.

Termin realizacji zamówienia: 2018-2019

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań lub mailowo pod adresem j.sitek@wiph.pl, w terminie do 29.06.2018 r. do godz.15.00.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor; tel.: 61 869 01 00

formularz oferty WCAM pozycjonowanie