Wielkopolska Rada 30, zespół opiniotwórczo-doradczy, działający przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych organizacji samorządu gospodarczego pod przewodnictwem Pana Wojciecha Kruka, przyjęła na kolejnym swoim posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku Stanowisko w sprawie wspierania wielkopolskiej gospodarki przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedstawiamy jego treść, jak również odpowiedź Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

W dobie panującego wirusa COVID-19, trwającej pandemii i bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, wielkopolscy przedsiębiorcy stoją przed ciężkim zadaniem przetrwania na obecnym i przyszłym rynku. Duża część firm dzielnie walczy z kryzysem, utrzymuje miejsca pracy i stara się dostosować działania do obecnej sytuacji. Niestety środków na kolejne tygodnie tej nierównej walki za chwilę zabraknie. Mimo dobrych chęci i wytrwałości, do wielu pracodawców zagląda widmo zwolnień pracowników, a nawet likwidacja przedsiębiorstw, które często są dorobkiem ich życia.

Oferta pomocy państwa polskiego w postaci Tarczy antykryzysowej jest absolutnie niewystarczająca do dalszego funkcjonowania i utrzymania miejsc pracy. Dlatego środowisko wielkopolskich przedsiębiorców z dużą wiarą i nadzieją zwraca się o pomoc do władz samorządowych. Od lat z uznaniem i podziwem patrzymy na działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego i jemu podległych jednostek, które pomagają przedsiębiorcom w rozwoju i funkcjonowaniu ich firm. Z aprobatą również przyjęliśmy działania Pana Marszałka, który powołał specjalny Zespół ds. instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim. Jesteśmy przekonani, że prace Zespołu pomogą skutecznie przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa.

W związku z powyższym Wielkopolska Rada 30, jako organ doradczy Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zwraca się z prośbą o możliwość czynnego uczestnictwa w działaniach na rzecz przedsiębiorców w walce z panującym kryzysem. Proponujemy:

 1. Włączenie przedstawicieli Wielkopolskiej Rady 30 do Zespołu ds. instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w województwie wielkopolskim. Swoją wiedzą i doświadczeniem bez wątpienia pomogą w działaniach Zespołu.
 2. Dokonanie inwentaryzacji wszystkich funduszy i środków służących wsparciu wielkopolskiej gospodarki (łącznie ze środkami, o które można aplikować bezpośrednio do Unii Europejskiej) i w miarę możliwości przekierowanie maksymalnej ilości tych środków na bezpośrednie wsparcie firm, których najbardziej dotknął kryzys. Ponadto prosimy o bieżące informowanie naszych organizacji o nowo pojawiających się możliwościach.
 3. Wszystkie te środki pozostawałyby w gestiach dotychczasowych instytucji marszałkowskich, ale ich zsumowanie i zapoznanie z tym opinii publicznej, unaoczniłoby społeczeństwu zakres pomocy udzielanej przez samorząd wojewódzki. Dobrze służyłoby całej sprawie nazwanie wszystkich zinwentaryzowanych środków np. Funduszem Wspierania Wielkopolskiej Gospodarki.
 4. Zdajemy sobie sprawę, że zdecydowana większość środków, jakie samorząd może przeznaczyć na te cele, to różnego rodzaju pożyczki i poręczenia. W takim wypadku istotnym byłby odpowiednio długi okres karencji spłat i maksymalnie niskie oprocentowanie.
 5. Powinny zostać pilnie opracowane bardzo proste zasady składania wniosków, jak i precyzyjne określenie branż, które byłyby preferowane przy udzielaniu pomocy.
 6. Pomoc powinna w pierwszej kolejności być przyznawana firmom, których przychody spadły o co najmniej 50% i które zagwarantują utrzymanie miejsc pracy. Wsparciem tym powinny być objęte firmy bez względu na formę własności, czyli firmy prywatne, spółdzielcze, a także komunalne.
 7. Szybkość rozliczania wniosków. Przedsiębiorcy dramatycznie podnoszą problem bardzo długiego okresu oczekiwania na otrzymanie przyznanych środków z WRPO. Apelujemy o maksymalne przyspieszenie tych działań w ramach obowiązujących procedur i możliwości kadrowych.
 8. Zgłaszamy wniosek o ewentualne rozpatrzenie możliwości rozpisania dodatkowych konkursów w ramach posiadanych środków z WRPO. W okresie panującego kryzysu firmy zgłaszają coraz większe zainteresowanie eksportem na rynki pozaeuropejskie. Postulujemy rozpisanie dodatkowego konkursu w działaniu 1.2, a szczególnie 1.4.1. dotyczącego wsparcia firm w rozwoju ich współpracy z rynkami pozaeuropejskimi. Będzie to szczególnie ważne w okresie wychodzenia z kryzysu i jest zgodne z działaniami UMWW w ramach Marki Wielkopolska.
 9. Przy realizowanych już projektach szkoleniowych istotne wydaje się być wyrażanie z automatu przez UMWW zgody na ich prowadzenie w formie wideokonferencji.
 10. Sugerujemy rozpatrzenie możliwości maksymalnego obniżenia czynszów w lokalach będących w zasobach UMWW dla firm, których przychody drastycznie spadły.
 11. Wnioskujemy o przeznaczenie w miarę pojawiających się możliwości pewnej ilości środków w drodze konkursów dla tych organizacji Wielkopolskiej Rady 30, które dysponują odpowiednim doświadczeniem i przedłożą profesjonalne programy szkoleniowe adresowane do określonych grup przedsiębiorców. W obecnej sytuacji takie szkolenia w formie wideokonferencji w zakresie informatyzacji, sprzedaży online, poradnictwa prawnego czy nawet psychologicznym radzeniem sobie w trudnych czasach. Takie działania wydają się szczególnie istotne, a ich organizowanie we współpracy z władzami samorządowymi podniesie ich rangę.

Dzięki powyższym działaniom Wielkopolska Rada 30 mogłaby włączyć się do pomocy wielkopolskim przedsiębiorcom i czynnie walczyć ze skutkami koronawirusa. Mamy głęboką nadzieję, że wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na czele z Panem Marszałkiem uda się ograniczyć skutki tego bardzo dużego kryzysu gospodarczego.

Stanowisko Wielkopolskiej Rady 30.

Odpowiedź Marszałka ws. Stanowiska WR 30.