30 czerwca 2015 r. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu, zorganizowała seminarium pt.: „Arbitraż w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”, którego celem jest propagowanie arbitrażu, jako pozasądowego, skutecznego sposobu rozstrzygania sporów gospodarczych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Do udziału w prelekcji seminarium zaproszono między innymi: Przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Panią Joannę Sauter-Kunach, Ministerstwo Sprawiedliwości RP; Profesora dr hab. Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB; Pana Wojciecha Kruka, Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej; Pana Sławomira Halbryta, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza; Pana Piotra Dudę oraz Pana Romana Gałęzewskiego, NSZZ „Solidarność”;

Relacje z wydarzenia opublikowała Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

http://www.wsaib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3915%3Aseminarium-arbitra-w-dziaalnoci-mp&catid=78&Itemid=18&lang=pl