Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

prowadzenie w roli moderatora paneli dyskusyjnych.

– odbędą się 4 panele w następujących terminach: 10 lub 11 kwietnia 2019, 8 lub 9 maja 2019, 22 lub 23 maja 2019, 12 lub 13 czerwca 2019. Każdy panel to 1 dniowe wydarzenie zaplanowane na 8 godzin. Każdy panel prowadzony będzie przez 2 ekspertów moderatorów. Na panelach poruszona powinna być następująca tematyka dotycząca „mediacji”:

– Mediacja prowadzona w toku postępowania karnego w sprawie przestępstw popełnionych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

– Możliwość uwzględnienia ugody cywilnej w orzeczeniu w sprawie karnej.

– Wprowadzenia mediacji w sprawach karno-skarbowych.

– Mediacja w sprawach upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych.

– Współpraca sądu, syndyka, likwidatora z mediatorem.

– Mediacja w sprawach pomiędzy organami podmiotów prawa handlowego.

– Mediacja w sprawach pomiędzy wspólnikami spółek osobowych (w tym cywilnych).

– Mediacja jako narzędzie przeciwdziałania zamykaniu MŚP w okolicznościach trudności z płynnością finansową, przeinwestowaniem, itp.

– Mediacja z wierzycielami.

– Przeciwdziałanie chorobom i samobójstwom popełnianym przez przedsiębiorców ze względu na presję związaną z trudnościami w firmie, bankructwem, przeciążeniem pracą, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

– Mediacja jako optymalna procedura zarządzania konfliktem wewnątrz firmy, jak i sporami z zewnętrznymi partnerami biznesowymi.

– Wpływ ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych przez przedsiębiorcę i jego wierzycieli na przebieg i wynik postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z działalnością gospodarczą.

– Możliwość zawarcia ugody z ZUS,US na drodze mediacji.

Termin realizacji zamówienia: 10 lub 11 kwietnia 2019, 8 lub 9 maja 2019, 22 lub 23 maja 2019, 12 lub 13 czerwca 2019

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań w terminie do 20.02.2019 r. do godz.15.00 lub mailowo j.sitek@wiph.pl

Termin otwarcia ofert: 20.02.2019 o godz.15.30.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor CAM; tel.: 61 869 01 00, 600 212 573

formularz oferty WCAM prowadzenie paneli dyskusyjnych