Szanowni Państwo,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja”, które odbędą się w Concordia Design w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 3, w dniach 9.09.2015 r. i 10.09.2015 r.
Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia skierowane są do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych opracowaniem strategii dla rozwiązywania sporów poza sądem oraz praktycznymi aspektami regulacji prawnej dotyczącej arbitrażu i mediacji.

Forma szkolenia: seminarium z aktywnym udziałem uczestników.
Szkolenie poprowadzi:
Jarosław Kalinowski – Partner Investments Parnter, członek Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, członek zarządu Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych, przedsiębiorca, pracodawca, wykładowca, trener, konsultant.
KRYTERIA REKRUTACJI na szkolenie realizowane w ramach Projektu:
Uczestnikami szkoleń mogą być przedsiębiorcy / pracownicy firm (Kobiety i Mężczyźni)

  • samozatrudnieni
  • mikroprzedsiębiorstwa
  • małe przedsiębiorstwa
  • średnie przedsiębiorstwa
  • duże przedsiębiorstwa

2. Kolejność zgłoszeń, z pierwszeństwem dla uczestników (bez względu na płeć) nie mających doświadczenia z pozasądowym rozstrzyganiem sporów (ADR).

3. Osoby, które spełniają ww. kryteria oraz prześlą formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

1. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w szkoleniu przez Realizatora Projektu (WIPH w Poznaniu) zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji oraz

2. Wypełnienie i podpisanie przez uczestnika szkolenia: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu, na podstawie, którego możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

ZGŁOSZENIA:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

W celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail: j.marciniak@wiph.pl wypełnione i podpisane następujące dokumenty:
1. Program szkolenia – Formularz zgłoszeniowy 9.09.2015 lub Formularz zgłoszeniowy 10.09.205
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie ( załącznik nr 1)
3. Oświadczenie uczestnika projektu ( załącznik nr 2)
Dopuszczalne jest również złożenie formularza zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą do biura WIPH na adres:
Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Poznaniu, ul. św. Marcin 24, 61-805 Poznań (decyduje data wpływu).

UWAGA!!!
Po przyjęciu zgłoszenia obecność w szkoleniu jest obowiązkowa! Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które się zgłosił na pisemny wniosek złożony do Biura WIPH najpóźniej do dnia 8.09.2015 r.
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod adresem email: j.marciniak@wiph.pl, o.jezierska@wiph.pl

Program szkolenia i formularz zgloszeniowy – 9.09.2015 CAiM-JK

Program szkolenia i formularz zgloszeniowy 10.09.2015- CAiM-JK